3L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
BÀI PHÁT BIỂU CỦA CEO BIGHIT ENTERTAINMENT TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL NGÀY 26/2/2019 – iEIT

Blog

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CEO BIGHIT ENTERTAINMENT TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL NGÀY 26/2/2019

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa

Kính thưa thầy hiệu trưởng Oh Sejeong, các giáo sư cùng nhân vật chính ngày hôm nay là các em sinh viên đã tốt nghiệp cùng gia đình và người thân các em kính mến

Xin chào mọi người, tôi là Bangsihyuk, CEO kiêm nhà sản xuất âm nhạc đến từ công ty giải trí Big Hit.

Các em mặc dù thời tiết có lạnh cũng không ngại mà vẫn đến hội trường đầy đủ, thật sự chúc mừng các em đã tốt nghiệp.

Hôm nay đứng đến tận vị trí này, trong lòng tôi cũng mang đầy lo lắng. Tôi vừa trở thành một phần của thế hệ cũ, tôi kể chuyện gì thì hiển nhiên sẽ là “những bài giáo huấn” nhàm chán đối với các em và nếu nhìn một cách lệch đi thì nói rằng BTS thành công là một điều gì đó có vẻ huênh hoang.

Nhưng mà, sự thật là BTS và BigHit Ent đang rất hot gần đây không phải sao? Vì thế tôi cũng hơi tự hào một chút và tôi sẽ thử kể câu chuyện về những nhánh trong con đường cuộc đời tôi mà có thể tiếp giáp với con đường của cuộc đời các bạn.

Mặc dù cũng đã muốn đi học trường luật sau khi thi đại học , nhưng tôi lại chuyển sang học khoa Mỹ học mà tôi thấy có gì đó rất cool. Và như bị dẫn dắt bởi một thế lực vô hình nào đó, tôi đã bắt đầu âm nhạc. Từ năm 2001, tôi làm việc tại JYP bắt đầu cuộc sống của một nhà sản xuất âm nhạc và bây giờ là CEO và là nhà sản xuất âm nhạc độc lập tại BigHit Entertainment.

Tôi không phải là một người có tham vọng mơ một giấc mơ lớn, cũng không phải là người muốn làm một điều gì đó vĩ đại. Không có người nào sẽ đoán trước được tương lai của mình dù gì thì tôi cũng đang sống một cuộc sống có đôi chút thành công và ngày qua ngày đang rất hạnh phúc vi BTS chiến thắng Top Social Artist tại BillBoard Music Award, “cháy vé” tại concert ở sân vận động Citi Field với 40 ngàn chỗ ngồi. Chỉ vừa hai tuần trước, những chàng trai này lại lập thêm một kỉ lục nữa khi là “người đầu tiên” được mời tham gia Grammy với tư cách người trao giải, hơn thế, họ vinh dự được gọi với cái tên “the Beatles của YouTube thế hệ mới”. Ngoài ra, rất nhiều người dành sự quan tâm cho nhóm nhạc tân binh TXT, mặc dù thực tế là họ chưa chính thức debut. Công ty chúng tôi được coi là một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành và được ví như “công ty kì lân”

“Công ty kì lân” là công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị vốn hóa lên tới hơn 1 tỉ đô.

Trong khi lo lắng xem sẽ truyền tải tới mọi người câu chuyện gì trong buổi phát biểu ngày hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về năng lượng gì đã làm nên con người tôi. Đó không phải là cái gì khác ngoài chữ ‘HỎA” hay là “sự nỏng nảy”

Mọi người à tôi là một người rất hay nổi giận.Sự tồn tại của BigHit của ngày hôm nay khi nhìn lại chặng đường đã đi qua thì hình ảnh của tôi không có gì khác ngoài “Bang Sihyuk nóng nảy”.

Tôi đã chạy về phía trước như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, không chịu thỏa hiệp, bằng mình chứng là phải làm ra những nội dung đỉnh cao nhất, luôn nổi nóng trước những sự hời hợt thờ ơ với công việc. Tôi dù có tái sinh cũng sẽ vẫn là kiểu người như thế, sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa cùng các fan cảm động bởi âm nhạc, dùng âm nhạc để an ủi họ.

Dù trong thời gian lao đầu tạo nên những nội dung đỉnh cao trong nền công nghiệp âm nhạc như thế, tôi cũng đã phải kiềm chế lại trước nhiều việc sẽ làm cho tôi cảm thấy phẫn nộ. Trong bối cảnh khi âm nhạc đã trở nên công nghiệp hóa, tôi cảm thấy phẫn nộ và bất hạnh bởi tính thưởng thức đã không còn nữa. Tôi bắt đầu sáng tác nhạc và tận tụy trong ngành âm nhạc đã được 18 năm, tôi yêu quý âm nhạc và nghĩ liệu có nên theo đuổi cái nghiệp này không vì các đồng nghiệp và hậu bổi thời đó vẫn đang rất nản lòng và khó khăn.

Trong ngành công nghiệp âm nhạc tồn tại những thủ tục bất chính và sự đánh giá thấp của xã hội v..v vì thế những con người tận tụy trong ngành dù đi đâu cũng xấu hổ về chuyện mình làm trong ngành công nghiệp này. Nói một cách thằn thắn thì tôi đã nghe rất nhiều câu như “Thà đi vào làm ở công ti Game còn hơn là làm công ty giải trí”

Hoang
Kính thưa thầy hiệu trưởng Oh Sejeong, các giáo sư cùng nhân vật chính ngày hôm nay là các em sinh viên đã tốt nghiệp cùng gia đình và ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.